Nytt bygg på Marineholmen for DNV GL.

Nøkkeltall for arealer

Areal fordelt på etasjer

Etasje Areal
U. etg. 2 040 m2
1. etg. 1 996 m2
2. etg. 1 862 m2
3. etg. 1 862 m2
Vifterom/ trapp på tak   336 m2
Åpent overbygd areal   163 m2 (ihht. NS 3940 inngangsparti, rampe, kjeller m.m.)
SUM 8 289 m2

Tomtestørrelsen er 2,5 daa*
(*Byggeområde KNAB1, Reguleringsplan Marineholmen nr. 18250000 av 27.04.09) 

Areal for lager

Etasje Areal                       
Kjeller 44 m2
1. etg. 82 m2
2. etg. 23 m2
3. etg. 36 m2
SUM 186 m2

Areal som er allment tilgjengelig og for offentlig bruk

Bygget er omgitt av gangareal på alle 4 sider, som er allment tilgjengelig og utformet for å invitere til alminnelig ferdsel.

1. etg. er trukket inn og danner et overbygd areal ved inngangsparti på 170 m2. Dette arealet ligger ca. 1,1 m høyere enn gangarealet, og er utformet med tanke på å fremstå som en del av bygget, men likevel allment tilgjengelig. Utearealene rundt bygget er universell utformet, slik at arealet er lett tilgjengelig for alle mennesker.

Prosjektet har ingen areal bygd for offentlig bruk.

Nøkkeltall for energi og vannforbruk

Det beregnede energiforbruket for prosjektet er 84,9 kW/m2.

  • Elektrisk: 54,7 kWh/m2.
  • Fjernvarme: 30,2 kWh/m2.

Det er ikke noe bruk av fossil energi.

Beregnet produsert fornybar energi (kWh/m2) i form av solenergi er 10 kWh/m2.

Det beregnede vannforbruket for bygget er 13,6 m³/person/år.

Tiltak som ble gjort i byggefasen for å redusere miljøbelastning: 

- Rensing av sjøvann i byggegrop.
- Lagt duk slik at avrenningen fra forurensede masser skal komme tilbake i byggegrop og bli ført til sedimenteringscontainere.
- Flytting av tre for å ivareta en norsk treart. Skal opprettholde det biologiske mangfoldet på tomten.
- Det blir etablert fuglekasser på området.
- Det er etablert bikuber på området.