Vilkår for medlemmer i Elbilringen

Følgende vilkår gjelder ved leie av elbil fra GC Rieber Eiendom Pluss AS

GC Rieber Eiendom Pluss AS (org.nr. 887 686 742 MVA) med registrert adresse Solheimsgaten 15, 5058 BERGEN

 1. Registrering som leietaker

  For å benytte ELBILRINGENS tjenester som leietaker må du til enhver tid oppfylle våre kvalifikasjonskrav for leietakere. ELBILRINGEN kan fritt oppdatere og endre kvalifikasjonskravene for leietakere. Oppdaterte kvalifikasjonskrav vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider.

  Ved å godkjenne disse vilkårene gir du ELBILRINGEN tillatelse til å innhente opplysninger for å bekrefte at du oppfyller kvalifikasjonskravene, herunder førerkortstatus. ELBILRINGEN kan til enhver tid be deg om å bekrefte at du fortsatt oppfyller kvalifikasjonskravene, samt å fremskaffe tilfredsstillende bevis på dette. Kan du ikke fremskaffe slike bevis, kan ELBILRINGEN avslutte medlemskapet ditt umiddelbart.

  Du plikter uoppfordret å informere oss løpende om inntrådte hendelser som kan være relevante for å vurdere om du tilfredsstiller vilkårene, samt å avstå fra å leie eller kjøre biler du kan få tilgang til gjennom ELBILRINGEN inntil det er avklart om vilkårene er oppfylt. Slike hendelser kan for eksempel være trafikkforseelser, ulykker eller annen relevant informasjon. Unnlater du å gi oss slik informasjon kan vi avslutte medlemskapet ditt umiddelbart.

 2. Avtale om leie

  All booking/reservasjon skal skje gjennom vår bookingside http://elbil.gcrieber.no. Leietaker forplikter seg til å betale leie for den tiden bilen er reservert uavhengig av om bilen brukes eller ikke.

 3. Bilens tilgjengelighet

  Bilen skal stå klar til din disposisjon på det avtalte tidspunktet. Du plikter å returnere bilen til samme sted innen leieperiodens slutt.

 4. Betaling

  Bedriftsabonnement
  Medlemskap for bedrift er obligatorisk og faktureres årlig med kr 1200 + mva.

  Bedriftsleie
  All leie som skal belastes bedriften blir fakturert etterskuddsvis per kvartal i henhold til gjeldende satser. Timepris for leie er kr 100 + mva. hverdager mellom kl 08:00 og 17:00

  Privatleie.
  Privatleie skal betales ved bestilling. Enten med VIPPS eller ved overføring av beløpet via nettbank til konto 1503 91 17697

  Satsene er:
  Leie natt – fra kl 17 til kl 08 kr 200 inkl. mva.
  Leie helg – fra fredag kl 17 til mandag kl 08 kr 500 inkl. mva

 5. Parkeringsavgift, fartsbøter og trafikkforseelser

  Leietaker er ansvarlig for betaling av alle gebyrer og utgifter relatert til din bruk av bilen fra leieperiodens start til bilen returneres. Herunder parkeringsutgifter, bompenger, strømutgifter og gebyrer ilagt for parkerings- og trafikkforseelser. ELBILRINGEN forbeholder seg retten til å etterfakturere gebyrer som faktureres bileier i ettertid.

 6. Bruk av bilen

  Du plikter å utvise alminnelig aktsomhet ved bruk av bilen. Du er ansvarlig for overholdelse av alle lover og regler knyttet til motorisert ferdsel, herunder trafikkreglene.

  Utleiebilen kan kun brukes av den personen som har leid den. Bilen skal aldri lånes ut til andre, og det er kun leietaker som har lov til å kjøre bilen. Utnyttelse til kommersielle formål er ikke tillatt (eksempelvis drosjetjenester som Uber, Lyft, Haxi mv.). Du vil være fullt ut ansvarlig for eventuelle krav, tap eller skader relatert til bruk av bilen i strid med dette punkt. Du erkjenner at bruk av et kjøretøy i strid med dette punkt 5 eller sikkerhetsforskrifter fastsatt av forsikringsselskapet kan medføre reduksjon eller bortfall av forsikringsdekning.

  ELBILRINGEN forbeholder seg retten til å kansellere en reservasjon dersom vi finner dette nødvendig. Er bruken av kjøretøyet tiltrådt, kan vi kreve at kjøretøyet leveres tilbake til utleier. Dersom kjøretøyet ikke leveres tilbake, kan ELBILRINGEN iverksette tvangsinnhenting av bilen.
 7. Bilens tilstand

  Du plikter å undersøke bilen nøye før du tar den i bruk. Dersom du oppdager skader i forbindelse med undersøkelsen må du varsle ELBILRINGEN umiddelbart. Dersom du unnlater å varsle skader i samsvar med dette punkt 6, kan ELBILRINGEN legge til grunn at skaden oppstod under din leieperiode, og du kan bli holdt ansvarlig.

  Hvis du etter undersøkelsen eller senere mener at bilen ikke er trygg nok til å kunne kjøres, må du ikke kjøre bilen. I slike tilfeller ber vi om at du tar kontakt med GC Rieber Eiendom Pluss umiddelbart på tlf. 913 31 350.

 8. Skader

  Rapportering av skade
  Dersom det oppstår skader på bilen i leieperioden må du umiddelbart melde ifra om dette til GC Rieber Eiendom Pluss på drift@gcrieber.no eller 913 31 350. Ved kollisjon med personskade skal du først ringe politiet.

  Du må benytte alle rimelige tiltak for å sikre navn på og eventuelt skriftlige erklæringer fra vitner, og du må gi ELBILRINGEN skriftlig beskrivelse av hendelsen ved bruk av standard skademeldingsskjema som ligger i hanskerommet.

  Du plikter å bistå ELBILRINGEN i undersøkelser av skadeforløp og omfang, herunder ved å gi ELBILRINGEN tilgang til identitetsinformasjon, forsikringsinformasjon og annen tilgjengelig informasjon om involverte parter i hendelsen. Du er videre pålagt å samarbeide ved etterforskningsarbeid utført av ELBILRINGEN, vårt forsikringsselskap og andre som behandler saken etter avtale med ELBILRINGEN.

  Etter en hendelse som medfører skade kan du ikke fortsette å bruke bilen, med mindre du har skriftlig tillatelse fra en ansatt i ELBILRINGEN. Unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg som leietaker.

  Skader på utleiebilen – Ansvar og forsikring
  Som leietaker er du ansvarlig for ethvert tyveri og enhver skade på utleiebilen som oppstår i løpet av utleieperioden. ELBILRINGEN sine biler er forsikret i Gjensidige. Det er egenandel på kr 5000 ved ansvarsskader og kr 10000 ved kaskoskader.

  Du er ansvarlig for egenandel og øvrige gebyrer som i henhold til Forsikringsvilkårene påløper ved skade som dekkes av Utleieforsikringen. Du plikter å betale slike egenandeler og gebyr til ELBILRINGEN, som innkrever dette på vegne av Gjensidige.

  ELBILRINGEN skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for tyveri, skade eller tap av utleiebilen eller andre eiendeler tilhørende utleier. Du plikter å holde ELBILRINGEN skadesløs ved ethvert krav fra utleier, Gjensidige forsikring eller andre tredjeparter som skyldes din bruk av utleiebilen eller mislighold av denne avtalen, herunder ethvert tyveri og enhver skade som er oppstått under leieperioden.

  Bilansvar
  Utleier plikter å ha tegnet lovpålagt ansvarsforsikring i henhold til bilansvarsloven, og enhver skade eller tap som påføres andre som følge av din bruk av utleiebilen skal dekkes av bilens ordinære ansvarsforsikring.

  Forsikringsselskapet kan på nærmere vilkår som følger av bilansvarsloven kreve regress fra eier eller bruker av bilen. Dette gjelder blant annet dersom det er utvist grov uaktsomhet eller bilføreren har vært påvirket av alkohol. Du er ansvarlig for ethvert krav om regress fra forsikringsselskapet for skader som har oppstått i løpet av utleieperioden, uavhengig av om kravet er rettet mot deg eller utleier, med mindre regresskravet skyldes at utleier har opptrådt grovt uaktsomt.

 9. Endringer

  ELBILRINGEN forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på elbil.gcrieber.no. Dersom endringene i vilkårene etter ELBILRINGENs vurdering innebærer en vesentlig endring av utleier eller leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på elbil.gcrieber.no 30 dager før de trer i kraft.

  Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på elbil.gcrieber.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke ELBILRINGEN.

 

Sist oppdatert: 16. juni 2017