Marineholmen beach

Informasjon om sandstranden på Marineholmen

Her finner du informasjon om den nye sandstranden på Marineholmen.

Hva påvirker vannkvaliteten i Puddefjorden?

Vannkvaliteten i Puddefjorden kan påvirkes (så lang vi kjenner til) av utslipp tilbake i tid (miljøgifter) og utslipp av kloakk i dag (bakterier) inn i byens overvann i de tilfeller når det regner ekstra mye.

Gamle miljøgifter

Prosjektet Ren Puddefjord som Bergen kommune og staten gjennomfører har vinteren 2017/18 dekket til bunnen i Puddefjorden med stein fra Ulrikstunnelen. Formålet er å legge et lokk over miljøgiftene slik at de ikke sprees. Bergen kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling overvåker dette for å se at dette tiltaket fungerer. Byrådet har vedtatt disse miljømålene for prosjektet.

Oppdatert 8.6.2018:

En prøve av vannet ved Marineholmen sandstrand er analysert for innhold av bl.a. metaller (tatt 31/5) . Prøven er tatt for å undersøke vannkvaliteten nå som området er tatt i bruk til bading. Det finnes ingen grenseverdier for innhold av metaller i badevann. For å få et inntrykk av hva de påviste konsentrasjonene betyr, er de derfor sammenlignet med klassegrenser i vannforskriften. I forhold til disse grensene er det funnet forhøyede konsentrasjoner av noen stoffer. Klassegrensene i vannforskriften er laget for å beskytte marine organismer, og disse grensene sier ikke nødvendigvis noe om hvor farlig det er for mennesker å være i kontakt med vannet. Til orientering er derfor konsentrasjonene også sammenlignet med grenseverdier i drikkevannsforskriften (selv om dette er sjøvann som normalt ikke drikkes, så kan en jo komme til å svelge litt vann når en bader). Konsentrasjonene som er funnet er alle mye lavere enn de konsentrasjonene som tillates i drikkevann, og det vil derfor ikke være farlig for mennesker å bade i dette vannet.

- SOLVEIG LONE, Senior rådgiver miljøgeologi, Multiconsult

Bakterier

Bergen kommune vann og avløpsetat (VA) arbeider målerettet for å forbedre, skifte ut og bygge nye lukkede avløpsrenseanlegg i Bergen. Mer informasjon her. Bakterieinnhold i sjøvann måles flere steder i Bergen. Deriblant i Puddefjorden. VA etaten og Marineholmen forskningspark har tatt hver sine målinger den siste tiden. Vi kjenner til målinger 3.5, og 23.5 som viste bakterieinnhold under grensenivåer. Målingen 3.5.2018 hadde < 10 av TKB. Grenseverdien er 1000. Mer informasjon om TKB grenseverdier her. BA meldte 30.5 om utslipp av urenset kloakk noen hundre meter fra Slippen. Dette var ny informasjon for Marineholmen. Slik vi forstår det er det fra Stubsgate som ligger nær Puddefjordsbroen. VA etaten melder at de vil følge opp denne saken. BA meldte 8.6.2018 at VA etaten har fulgt dette opp og at avløp fra Stubsgate ville bli tilkoblet offentlig VA nett innen 10.6.2018. 

Her vil vi legge ut oppdaterte målinger fortløpende mellom april og august: 

Dato: Verdi:  
29.4.2019 <10 av TKB  
7.5.2019 <10 av TKB  
21.5.2019 <10 av TKB  
5.6.2019 <10 av TKB  
14.6.2019 <10 av TKB  
25.6.2019 TKB 270 cfu/100 ml   
02.07.2019 <10 av TKB  
09.07.2019 <10 av TKB  
17.07.2019 TKB 150 cfu/100 ml   
23.07.2019 TKB 70 cfu/100 ml   
30.07.2019 TKB 110 cfu/100 ml   
07.08.2019 TKB 20 cfu/100 ml  
15.08.2019 TKB 850 cfu/100 ml*  
20.08.2019 TKB 70cfu/100 ml*

 

 

 

 

     
     
     
     

 

*Mindre egnet for bading
For vannprøver som avviker fra <10 av TKB se her for mer info

Hvor ofte skal bakterieinnholdet måles i vannet i Puddefjorden?

VA etaten har i lengre tid hatt et fast målepunkt i Puddefjorden. I sammenheng med den nye stranden planlegger Marineholmen å måle regelmessig og publisere på egne hjemmesider og trolig også på Bergen kommune sine hjemmesider om badevannskvalitet.

Hvordan er miljørensingen i Slippen utført?

Multiconsult har utarbeidet en miljøplan for rensingen av Slippen som er godkjent av Fylkesmannen. Arbeidet har bestått av å fjerne (mudre bort) et tykt lag med forurenset mudder i slippen. Dette er kjørt bort til godkjent deponi. Etterpå er det lagt et tykt lag (40-50 cm) med rene steinmasser fra Ulrikstunnelen. På toppen av dette er det lagt skjellsand fra Gulen. Det er gjort målinger i forbindelse med dette arbeidet. Bergen kommune har gjort et tilsvarende arbeid i hele Puddefjorden, men med en annen godkjent metode. Der er det lagt ny steinmassen som et lokk oppå forurensingen. Se her for mer informasjon.

Bading på eget ansvar

Det er ikke badevakter på Marineholmen. Marineholmen kan heller ikke garantere rent vann i Puddefjorden. Vi oppfordrer de som ønsker å bade og følge med på målinger som blir publisert og ellers Bergen kommunes opplysninger om vannkvalitet.

Toaletter

Det er toalett på serveringsstedene i nærheten.

Hva gjør båtene i marina anlegget i Solheimsviken og Marineholmen med sin septik?

Båter som leier marinaplass i av GC Rieber Eiendom i Solheimsviken eller av Marineholmen Forskningspark på Marineholmen har tilgang til toaletter på land. I leiekontrakten forplikter båteierne seg til enten å enten tømme til septikbil eller ved å følge kommunale regler om å gå minst 300 meter fra land og tømme i sjø. Båteiere kan også benytte kommunal pumpestasjon for båter ved Holbergskai.