Image of flower and bee in front of Basen

Vi må lære mer, gjøre mer og tørre mer

Vi som jobber med bygg og områdeutvikling har et stort og viktig ansvar. Hele 40 prosent av klimagassutslippene i verden er nemlig knyttet til bygg.

TEKST: Mette Mæhle

 

Når vi i GC Rieber Eiendom snakker om bærekraft, tenker vi ikke bare på hvor miljøvennlig vi kan gjøre byggene våre. Vi tenker på både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det utfordrer oss på mange plan. Vi må lære mer, gjøre mer, tørre mer!

Vi har nemlig store muligheter til å påvirke utviklingen i riktig retning:
▪ gjennom byggene våre og områdene vi utvikler
▪ gjennom leietakerne våre: ved å tilrettelegge for en mer bærekraftig hverdag
▪ gjennom omgivelsene våre: ved å delta i samfunnsdebatten, gjennom våre investeringer og krav til leverandører

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Blant FNs 17 bærekraftmål fokuserer vi i GC Rieber Eiendom på fire mål der vår innsats gjør den største forskjellen.

 

Ren energi til alle

Hva betyr dette for oss?
Våre bygg skal være energieffektive og basere seg på fornybare energikilder så langt det lar seg gjøre. Vi skal tilrettelegge slik at våre leietakere i størst mulig grad kan benytte seg av bærekraftig transport i hverdagen enten det er til fots, med bybane, sykkel eller dele-elbil.

Hva har vi gjort?
GC Rieber Eiendom har i dag BREEAM Excellent som krav for nye bygg. Ved å knytte oss til fjernvarmenettet og nettet for bossug, får vi energieffektive og miljøvennlige bygg. I tillegg har vi etablert Marineholmen Ocean Energy som bruker vann fra Byfjorden i oppvarming og kjøling av byggene våre. Stadig flere av takene på våre nybygg utstyres med solcellepanel som dekker store deler av byggets energibehov.

Hva skjer videre?
Vi vinner stadig mer erfaring når det gjelder energieffektivitet. For tiden eksperimenterer vi blant annet med å bruke brukte bilbatterier for å ta toppene av energibehovet i byggene våre.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Hva betyr dette for oss?
GC Rieber Eiendom bygger primært næringsbygg. Likevel har vi stort fokus på områdeutvikling der vi tilrettelegger for aktivitet også utenom arbeidstid. Bygger vi attraktive områder der mennesker ønsker å både jobbe og bo, skaper det positive ringvirkninger for både oss og omgivelsene. Flere ønsker å bosette seg og etablere sine bedrifter her, noe som igjen påvirker leieprisene. Kriminalitet og hærverk reduseres og den generelle trivselen øker.

Hva har vi gjort?
Vårt hovedfokus har vært å utvikle områdene Marineholmen og Solheimsviken. Her er det etablert sterke næringsklynger innenfor blant annet marin og teknologi-bransjene. Ved å etablere faglige møteplasser har vi bidratt til å skape innovasjon og kompetanseutvikling innen bærekraftige og fremtidsrettede næringer. En rekke nye BREEAM Excellent-klassifiserte bygg er reist, der varme/kjøleanlegg er basert på solceller, fjernvarme og energi fra fjorden gjennom Marineholmen Ocean Energy. En sammenhengende strandpromenade fra Florida langs Marineholmen til BI-bygget, samler mennesker både på dagtid og kveldstid. Her er det sauna og badetrapper som er i flittig bruk. Bystranden ved BI er også et svært populært tiltak som har skapt yrende badeliv på sommerstid. Parsellhager og miljøkompostering utenfor Bergen Kaffebrenneri har vært populært for miljøbevisste beboere i området.

Tilsvarende bygges det nå svært miljøeffektive bygg i Solheimsviken. Skipet bygges i massivtre og skal blant annet huse BKK som har satt seg svært høye mål innen fornybar energi og bærekraft. Området er forskjønnet med parkanlegg og brygge. Flere serveringssteder er etablert, noe som bidrar til trivsel og folkeliv. Deler av GC Riebers overskudd går hvert år til stiftelsen GC Rieber Fondene som deler ut penger til allmennyttige sosiale og kulturelle formål. Ett av disse er det unike seniorbolig- prosjektet Helgetun. Prosjektet omfatter 31 seniorboliger samt fellesbygg for sosiale aktiviteter og fellesmåltider. Beboerne deltar i et aktivt og sosialt fellesskap der man tar vare på hverandre og har mulighet til å dyrke grønsaker, arbeide på gård eller bidra i driften av barnehagen som ligger like ved. Prosjektet har som mål å bidra til en sosial og god alderdom, og har fanget stor interesse også utenfor Norge.

Hva skjer videre?
Bontelabo-området er vårt neste store utviklingsområde. Det historiske fiskemottaket med det ikoniske fryselageret som var Europas største i sitt slag, skal gjøres om til hotell, moderne næringsbygg og utstrakt publikumsaktivitet på grunnplan og kaiområde.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hva betyr dette for oss?
Vi skal benytte miljøvennlige materialer i våre bygg, og bidra til lavest mulig energibehov. Vi skal tilrettelegge for bærekraft gjennom gode deleløsninger, og bidra til størst mulig gjenvinning av avfall.

Hva har vi gjort?
For å få flest mulig til å velge miljøvennlig transport, har vi etablert gode sykkelfasiliteter med garderober, innendørs sykkelparkering og elbil-delering. I alle nybygg har vi kildesortering med boss- sug for restavfall og papir. I tillegg har vi lett tilgjengelige miljøstasjoner for leietakere der plast, pc-er, lysstoffrør og annet går til gjenvinning. Våre nybygg utføres i størst mulig grad i massivtre og med minst mulig bruk av betong. Vi bruker solcellepanel i kombinasjon med sedumtak for å bidra til biologisk mangfold og for å redusere avtrykket.

Hva skjer videre?
Vi vurderer løpende enda høyere BREEAM- klassifisering av nybyggene våre, som betyr enda lavere energiforbruk. Vi har også etablert et prosjekt for å se på gjenbruk av byggematerialer.

Stoppe klimaendringene

Hva betyr dette for oss?
Det er ikke nok å bygge energieffektive og miljøvennlige bygg. Vi må tenke bærekraft gjennom hele byggets levetid og redusere det årlige Co2 utslippet fra hele vår virksomhet. Det omfatter oss selv så vel som leietakere og omgivelser som påvirkes av vår virksomhet.

Hva har vi gjort?
Vi synes vi har gjort mye og er stolte over å ha mottatt Bergen Næringsråds Bærekraftpris 2019. Internt har vi plukket ut fire spesifikke bærekraftmål vi ønsker å fokusere ekstra på, og vi har etablert Key Performance Indicators (KPI) for å måle oss selv på aktuelle miljøparametre. Det betyr at våre forretningsenheter og hver enkelt av oss som jobber i GC Rieber har konkrete mål å strekke oss etter.

Hva skjer videre?
Skal vi klare å realisere enda høyere mål, må vi bli flinkere til å sette arbeidet i system. Det vi måler, får vi fokus på. Derfor etablerer vi nå nye KPI-er innenfor bærekraft. Det gjelder blant annet Co2-regnskap, energibruk, og andel leietakere som benytter kollektiv/sykkel til jobb.

Vi planlegger også å utarbeide egne mål for sosial bærekraft. Disse handler om at områdene vi utvikler skal være tilgjengelige, inkluderende, rettferdige, og legge til rette for tilhørighet og trivsel. I dag har vi BREEAM Excellent som krav for nye bygg. Vi vurderer løpende om vi kan klare å strekke oss enda lenger til BREEAM Outstanding og BREEAM Paris Proof.