Kim Ove Grenby. Driftsleder på Bontelabo.

Brannvern

Viktig informasjon og branninstrukser.

Last ned oppgaver for brannvernleder her

 

Brann:

Alle leietakere plikter å følge de retningslinjer som er satt av GC Rieber Eiendom Drift AS i forhold til brannsikkerhet og rømningsveier.

Alle leietakere er forpliktet til å inngå et samarbeid med utleier om brannvern på bygget.

Alle leietakere skal snarest etter innflytting utnevne en ansatt som er brannansvarlig og en vara brannansvarlig som skal sette seg inn i branninstrukser.

 

Varme arbeider:

Dersom ditt firma skal ha utført innvendig arbeid som kan medføre røyk/ gass/ flammer, må dette meddeles driftsavdelingen før arbeidet igangsettes. Dette for å kunne ta forholdsregler mot at brannalarmen utløses. Gjelder alle faggrupper. Bedriftens ledelse skal varsles hvis anleggene må kobles ut på grunn av arbeidet.  Husk innkobling av anlegget etter avsluttet arbeid.

Med varme arbeider forstås: Installasjoner, montering, taktekking og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, lodde- og slipeutstyr.  Instruksen gjelder også om arbeidet utføres av andre enn GC Rieber Eiendom Drift AS’ ansatte.

 

Vakthold: 

Ved tilfeldig arbeidsplass skal det settes ut vakt for å påse at arbeidet utføres på betryggende måte.  Arbeidsplassen skal holdes under kontroll i minst en time etter at arbeidet er avsluttet.

 

Slokkeredskaper:

Tilstrekkelig og egnede slokkeredskaper skal være plassert ved arbeidsplassen (minst 2 stk. 12 kg. ABE pulverapparater). 

 

Gassflasker:

Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i tilfelle brann.

 

Brennbart materiale:

Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes.  Sprekker og hull i vegger/tak/gulv skal tettes. På steder med skjult brennbart materiale tas egnede forholdsregler.

 

Brannsikring:

Det skal monteres tidsur på egne elektriske apparater som for eksempel kaffetrakter, kopimaskin etc. Det bør ikke brukes vaffeljern, brødristere m.m. på kontorene da disse løser ut brannvarslingsanlegg. Bruk av levende lys bør unngås. Dersom leietaker forårsaker uttrykning, vil kostnader i forbindelse med dette bli viderefakturert leietaker.