Adm. dir. har ordet

Publisert: 30/04/2024
Skrevet av:Tor Instanes
Kategori: Områdeutvikling
Årsrapport 2023

Dette er et utdrag fra årsrapporten for år 2023. Klikk her for å lese hele årsrapporten.

Årsrapport 2023

Dette er et utdrag fra årsrapporten for år 2023. Klikk her for å lese hele årsrapporten.

Et tilbakeblikk på 2023

GC Rieber Eiendom er en by- og områdeutvikler som skal skape merverdi for samfunn, økosystemer, leietakere, eiere og ansatte. Vi har en attraktiv portefølje av kunder og eiendommer, en av Bergens mest spennende tomtereserver og et motivert team. Vi ser frem til å starte flere byggeprosjekter i 2024.

Et innovasjonsdistrikt i vekst

Teamet i GC Rieber Eiendom har i 2023 jobbet målrettet med å levere verdi til våre eiere, leietakere og til samfunnet. Det har vært høy aktivitet i Innovasjonsdistriktet med mange fysiske arrangementer, energi og puls på møteplassene.  Det arrangeres flere slike store og små arrangementer gjennom hele året for at mennesker i Innovasjonsdistriktet skal møtes og utveksle ideer. Politikere og viktige nøkkelpersoner inviteres regelmessig på omvisninger i laboratorier, inkubatorer og i gründermiljøer. Bedriftene og menneskene ser verdi av å være en del av dette økosystemet, og flere ønsker å ekspandere og flytte hit.

I 2023 har byggingen av Krohnen (6.130 kvm.) i Solheimsviken pågått for fullt, og vil bli ferdigstilt i 2024. Fenderen (7.565 kvm.) har vært under prosjektering og byggestart planlegges i 2024. Vi har svært lav ledighet i våre bygg, og flere av våre kunder får ikke den ekstra plassen som de har behov for til sin aktivitet. Langtekkelig offentlig regulering hindrer vekst i aktivitet og arbeidsplasser i Innovasjondistriktet. Dette bekymrer oss.

Ny reguleringsplan for Marineholmen ble vedtatt mars 2024. Selskapets systematiske arbeid over mange år med å skape et attraktivt innovasjonsdistrikt vil nå bære frukter ved at vi kan realisere verdier gjennom nye kontorbygg, boliger og inkluderende utearealer.

Et robust eiendomsmarked i Bergen, og en solid portefølje i GC Rieber Eiendom

Arbeidsledigheten på Vestlandet har vært lav, men økte 0,4 % til 3,6 % i 2023. Dette har ikke påvirket etterspørselen etter kontorlokaler i Bergen i særlig stor grad. Det forventes imidlertid noe økt arbeidsledighet fremover i 2024. Aktiviteten i leiemarkedet i Bergen er fortsatt god, og det er etterspørsel etter nye høykvalitetslokaler. Det etterspørres sentrumsnære kontorbygg, med bybanetilknytning og et bredt servicetilbud. Kontorledigheten i Bergen har vært stabil over flere år, men økte i 2023 fra ca. 8 % til ca. 9 %. I GC Rieber Eiendoms portefølje er ledigheten på ca. 3 %.

Prime yield har økt med ca. 1 %-poeng siste halvår, og prime yield i Bergen ligger nå trolig rundt 5,25 % – 5,5 %. Siden 2022 har Prime yield steget med ca. 1,5% i Bergen. Snitt yield for GC Rieber Eiendoms portefølje er 5,9 % – opp fra 5,0 % i 2022.

Innovasjon og bærekraft

GC Rieber Eiendom har mål om å lede an på bærekraft og ESG. Vi har tydelige mål innen miljø (E), sosial (S) og forretningsetikk (G). Slik skal vi bidra til å realisere FNs bærekraftmål og aksjonærverdier. 

Vårt miljømål (E) har vært å bli klimanøytral innen 2025. Dette endres nå til at vi årlig skal redusere vårt klimagassutslipp med 4 % i tråd med anerkjente standarder. 

Hvorfor endre? Intensjonene bak «klimanøytral»-målet var å strekke oss langt for å kutte utslipp i tråd med FNs 1,5 gradersmål og kjøpe klimakreditter for vårt resterende utslipp. Fagmiljøer konstaterer at det frivillige karbonmarkedet har varierende kvalitet med lite åpenhet og standardisering. Det er vanskelig å kjøpe klimakreditter som gir reell ny klimaeffekt og ikke kompenserer «gamle utslippskutt» som allerede er utført. Vi endrer derfor til å fokusere på årlig reduksjon i utslipp, i tråd med anerkjente standarder. 

Klimaregnskapet for hele vår eiendomsportefølje for 2023 viser en betydelig økning sammenlignet med tidligere år. Dette er fordi vi nå rapporterer på alle våre indirekte utslipp basert på regnskapstall, såkalte transaksjonsbaserte utslipp. Alle våre innkjøp har et utslipp knyttet til seg, dermed er vi ett steg nærmere sannheten når vi nå rapporterer på alle indirekte utslipp i Scope 3.

Vi har i 2023 tatt opp et bærekraftslinket lån som gir lavere rente dersom blant annet utslippene reduseres med gjennomsnittlig 4 % i året. Mål om reduksjon i energiforbruk og ansvarlig innkjøp spiller også en rolle inn i bærekraftlinket lån. Måloppnåelsen i avtalene skal vurderes årlig basert på de forhåndsdefinerte miljømålene.

Siden 2012 har GC Rieber Eiendom benyttet miljøsystemet BREEAM NOR. I dag er våre bygg sertifisert iht. enten Breeam-In-Use, eller BREEAM NOR. For Krohnen har vi enda høyere bærekraftambisjoner, og sikter mot å sertifisere etter den svenske standarden “Noll CO2”.

Som områdeutvikler har vi høye ambisjoner for Innovasjonsdistriktet Solheimsviken og Marineholmen hele døgnet, hele året. Vi skal ta et samfunnsansvar (S) og skape kvaliteter både for de som bor i, arbeider i, og opplever området som besøkende. Konkrete mål og aktiviteter innen “Play, Stay, Work” skal gi et spennende, åpent og inviterende nabolag. Vi ønsker på denne måten å bidra til å bygge ned de sosiale forskjellene mellom bydelene ved å legge til rette for tilgjengelighet, gratistilbud, delingsøkonomi, gjestehavn og kulturtilbud. Bystrand, VilVite og Cornerteateret er eksempler på slike tilbud som blir benyttet av både lokale og tilreisende. Her blir det også lagt til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor bærekraftige næringer som marin, teknologi og finans. 

GC Rieber Eiendom er opptatt av å ha en god selskapsstyring (G) med tydelig rollefordeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse. Selskapet skal skape verdier, drives og rapportere på en måte som gjør det lett for våre eiere å forstå oss i tillegg til at avkastning, utbytte og likviditet i aksjen er attraktiv. Det gleder oss å se at GC Rieber Eiendom-aksjen blir omsatt og at forskjellen mellom omsetningspris på 1.100 kr og verdijustert egenkapital (VEK) per aksje på 1.428 kr ved årsskiftet var 23 % – noe som er lavere enn for de fleste andre eiendomsselskaper. 

GC Rieber Eiendom-teamet ser frem til å realisere selskapets strategi i årene som kommer.

keyboard_arrow_up