Adm. dir har ordet

Publisert: 21/04/2023
Skrevet av:Tor Instanes
Kategori: Områdeutvikling
Årsrapport 2022

Dette er et utdrag fra årsrapporten for år 2022. Klikk her for å lese hele årsrapporten.

Årsrapport 2022

Dette er et utdrag fra årsrapporten for år 2022. Klikk her for å lese hele årsrapporten.

Et tilbakeblikk på 2022

GC Rieber Eiendom er en by- og områdeutvikler som skal skape merverdi for samfunn, økosystemer, leietakere, ansatte og eiere. Vi har en attraktiv portefølje av kunder og eiendommer, en av Bergens mest spennende tomtereserver og et motivert team. Dette gir oss et svært godt utgangspunkt i 2023 og fremover.

Et innovasjonsdistrikt i vekst

Teamet i GC Rieber Eiendom har i 2022 jobbet målrettet med å levere verdi til våre eiere, leietakere og til samfunnet. Det har vært høy aktivitet i Innovasjonsdistriktet med mange fysiske arrangementer, energi og puls på møteplassene. Kunnskapsfestivalen “OPPLEV Marineholmen” ble i april arrangert av UiB sammen med flere partnere. Det var en manifestasjon av hva Innovasjonsdistriktet er. Flere tusen barn og voksne fant veien til Marineholmen og fikk lære og oppleve hva et innovasjonsdistrikt er. I juni ble det arrangert Bystrandfestival – en musikkfestival med flere titusen besøkende. Det arrangeres flere slike store og små arrangementer gjennom hele året for at mennesker i Innovasjonsdistriktet skal møtes og utveksle ideer. Politikere og viktige nøkkelpersoner inviteres regelmessig på omvisninger i laboratorier, inkubatorer og i gründermiljøet. Bedriftene og menneskene Adm.dir. har ordet ser verdi av å være en del av dette økosystemet, og flere ønsker å ekspandere og flytte hit.

I Solheimsviken startet vi byggingen av Krohnen (6.130 kvm.) i 2022. Fenderen (7.565 kvm.) har vært under prosjektering og byggestart planlegges i 2023. Vi har svært lav ledighet i våre bygg, og flere av våre kunder får ikke den ekstra plassen som de har behov for til sin aktivitet. Offentlig somling med regulering hindrer vekst i aktivitet og arbeidsplasser i Innovasjondistriktet. Dette bekymrer oss.

Vi forventer å få vedtatt en ny reguleringsplan for Marineholmen i 2023. Selskapets systematiske arbeid over mange år med å skape et attraktivt innovasjonsdistrikt vil da bære frukter gjennom at vi kan realisere verdier gjennom nye kontorbygg, boliger og inkluderende utearealer.

Collage: Play, stay, work. 1. Person som bestiller mat fra Bakstebilen. 2. Resepsjonen i Moxy hotel Bergen. 3. Kontorlokaler hos NHC i Skipet.

Et robust eiendomsmarked i Bergen, og en solid portefølje i GC Rieber Eiendom

Bergen hadde vekst i sysselsettingen gjennom 2022. Mot slutten av året er denne veksten avtagende. Arbeidsledigheten på Vestlandet har vært lav. Dette påvirker etterspørselen etter kontorlokaler i Bergen positivt. Det forventes imidlertid noe økt arbeidsledighet fremover i 2023. Aktiviteten i leiemarkedet i Bergen er god, og det er svært stor etterspørsel etter nye høykvalitetslokaler i markedet. Det etterspørres sentrumsnære kontorbygg, med bybanetilknytning og et bredt servicetilbud. Kontorledigheten i Bergen har vært stabil over flere år, og utgjør ca. 8 %. I GC Rieber Eiendoms portefølje er ledigheten på ca. 3 %.

Prime yield har økt med ca. 0,5 %-poeng siste halvår, og prime yield i Bergen ligger nå trolig rundt 4,25 % – 4,5 %. Snitt yield for GC Rieber Eiendoms portefølje er 5,0 %.

Innovasjon og bærekraft

GC Rieber Eiendom har mål om å lede an på bærekraft og ESG. Vi har tydelige mål innen miljø (E), sosial (S) og forretningsetikk (G). Slik skal vi bidra til å realisere FNs bærekraftmål og aksjonærverdier.

Vårt miljømål (E) er å bli klimanøytral innen 2025. Et ambisiøst, men nødvendig mål. Vi har nå oversikt over vårt klimaavtrykk og arbeider med å redusere dette. De neste årene skal vi se hvordan vi kan kompensere for å bli klimanøytral. Klimaregnskapet for 2021 viser et totalt utslipp på 467 tCo2e (tonn Co2 ekvivalenter) fordelt på 12 tCo2e fra egen virksomhet (Scope 1), 340 tCo2e indirekte utslipp (Scope 2) og 115 tCo2e øvrig indirekte utslipp. Klimaregnskapet for 2022 er under utarbeidelse. Siden 2012 har GC Rieber Eiendom benyttet miljøsystemet Breeam NOR. I dag er alle eksisterende bygg i henhold til standarden Breeam-In-Use. For Krohnen har vi enda høyere bærekraftambisjoner, og sikter mot vårt første “Null Co2” bygg.

Som områdeutvikler har vi høye ambisjoner for Innovasjonsdistriktet hele døgnet, hele året. Vi skal ta et samfunnsansvar (S) og skape kvaliteter både for de som bor i, arbeider i, og opplever området som besøkende. Konkrete mål og aktiviteter innen “Play, Stay, Work” skal gi et spennende, åpent og inviterende nabolag. Vi ønsker på denne måten å bidra til å bygge ned de sosiale forskjellene mellom bydelene ved å legge til rette for tilgjengelighet, gratistilbud, delingsøkonomi, gjestehavn og kulturtilbud. Bystrand, Makerspace, VilVite og Cornerteateret er eksempler på slike tilbud som blir benyttet av både lokale og tilreisende. Her blir det også lagt til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor bærekraftige næringer som marin, teknologi og finans.

GC Rieber Eiendom er opptatt av å ha en god selskapsstyring (G) med tydelig rollefordeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse. Selskapet skal skape verdier, drives og rapportere på en måte som gjør det lett for våre eiere og forstå oss og slik at verdi, utbytte og likviditet i aksjen er attraktiv. Det gleder oss å se at GC Rieber Eiendom-aksjen blir omsatt og at forskjellen mellom omsetningspris på 1.250 kr og verdijustert egenkapital (VEK) per aksje på 1.581 kr ved årsskiftet var 21 % – noe som er lavere enn for de fleste andre eiendomsselskaper.

GC Rieber Eiendom-teamet ser frem til å realisere selskapets strategi i årene som kommer.

keyboard_arrow_up