Klimagassregnskap for 2021

GC Rieber Eiendom har utarbeidet klimagassregnskap for vår eiendomsportefølje for 2021. Klimagassregnskapet er utarbeidet iht. GHG-protokollen via Cemasys sitt rapporteringsverktøy. Utslippsfaktorer som er benyttet i beregning er i hovedsak hentet fra IEA og DEFRA.
Sedum i blomstring på taket av Skipet, med utsikt mot Bergen sentrum.
Sammenlignet med 2020 er totalt utslipp redusert i 2021. Hovedårsaken til dette er at utslippsfaktoren fra fjernvarme har gått betraktelig ned på grunn av endring i forbrenningsmiksen i Bergensområdet. Samtidig er også utslippsfaktor for elektrisitet nordisk miks redusert.

Klimagassregnskapet omfatter utslipp knyttet til drift av hele eiendomsporteføljen inkludert leietakers areal. Dette innebærer direkte og indirekte utslipp som presentert i tabell under.

Unntaket fra regnskapet er leietakerareal der leietaker har egne strømavtaler, eller der målere gjør det vanskelig å knytte forbruk til arealer, og for tomme arealer (se utfyllende info som gjelder unntak under “Energiforbruk”).

Vårt klimagassregnskap er under kontinuerlig utvikling, og er ikke komplett. Vi ønsker å rapportere på alle utslippskategorier i årene som kommer. For 2021 er utslipp fra blant annet materialer og tjenester knyttet til ombygging og vedlikehold av bygg, ikke inkludert. Ved å rapportere på flere kategorier forventer vi derfor at vårt rapporterte utslipp vil øke de neste årene, sammenlignet med 2020 og 2021.

Scope 1

Omfatter direkte utslipp fra eget utstyr. For GC Rieber Eiendom utgjør dette 2 % av totalt klimagassutslipp, og innebærer utslipp fra diesel- og bensinbiler og kjølemedier.

Kjølegasser
Utslipp fra kjølegasser i 2021 kommer fra etterfylling av kjølemedie R407C i kjølemaskin i Motorhallen.

Alle kjølemaskiner med kjølegasser skal fases ut og erstattes med enten frikjøling fra MOE der mulig, eller med naturlige kjølemedier som propan, amoniakk eller CO2.

Transport Egne kjøretøy
Utslipp fra transport omfatter våre egne driftsbiler til daglig drift, i tillegg til en liten motorbåt tilknyttet båthavnen.

Scope 2

Omfatter indirekte utslipp fra energi. For GCRE utgjør dette i 2021,  73 % av totalt klimagassutslipp og innebærer utslipp knyttet til energiforbruket vårt inkludert våre leietakere.

Energiforbruk
Rapportert energiforbruk i Scope 2 omfatter all energiforbruk knyttet til alle våre leietakere, og våre egne kontorlokaler. Dette innebærer elektrisitet til alt teknisk utstyr, prosesser og belysning, samt kjøling der det ikke er frikjøling fra MOE, i tillegg til fjernvarme til oppvarming.

Noen bygg og arealer er ikke medtatt i klimagassregnskapet for 2021. Dette omfatter Bontelabo, Skuteviksboder, T41, Riggen, Kranen, Fjøsangerveien, Nansensenteret og Cornerteateret. Det er ulike grunner til at disse byggene ikke er inkludert i regnskapet for 2021, men hovedårsak er problemer med målere, og at noen leietakere har kontroll over eget energiforbruk og har egne strømavtaler, eller arealer som står tomme.

Det skal etterstrebes å inkludere flere bygg i klimagassregnskapene i årene fremover.

Fornybar energi
Fornybar energi vises ikke i klimagassregnskap fordi det nettop er fornybar energi og dermed null utslipp knyttet til seg.

GC Rieber Eiendom har varmepumper i noen bygg, frikjøling fra egen energisentral og solceller på takene til Skipet og Basen, som påvirker utslipp fra elektrisitet og oppvarming. Mål om en høyere andel fornybar energi, vil redusere klimagassutslippet vårt i årene fremover.

Scope 3

Omfatter alt annet indirekte utslipp. For GCRE utgjør dette 25 % av totalt klimagassutslipp og innebærer utslipp knyttet til avfall fra hele eiendomsporteføljen og tjenestereiser i egen organisasjon.

Tjenestereiser
Utslipp fra tjenestereiser inkluderer flyreiser, flytoget og reiser med el-biler fra bildeleringen.

Avfall
Data som ligger til grunn for vårt utslipp fra avfall er basert på rapporter fra renovasjonsselskapene BIR og Ragn SellsAvfall. Avfall er målt i ulike avfallsfraksjoner. Avfall som går til forbrenning, dvs. usortert, har størst utslipp. andelen usortert avfall er høy, og det er dermed stort potensial i utslippskutt her.

Ombruk (fremtidig Scope 3)
I klimagassregnskapet for 2021 er det ikke inkludert materialer, produkter og tjenester, men det er mål om å rapportere på dette i 2022, og i årene som kommer. Dermed vil vi basert på disse tallene kunne sette oss mål for høyere andel av ombruk og materialer med lavere utslipp.

Klimagassregnskap for 2021

Lokasjonsbasert utslipp:
KategoriEnhet20202021
Scope 1
Kjølegasser
R-407 CtCO2e08,3
Transport
Diesel (firmabil)tCO2e8,23,4
Bensin (båt)tCO2e0,10,1
Totalt Scope 1tCO2e8,311,8
Scope 2
Elektrisitet
Elektrisitet (nordisk miks)tCO2e399,7326,6
Fjernvarme
Fjernvarme BergentCO2e46,513,4
El-bil nordisk drifttCO2e0,10,1
Totalt Scope 2tCO2e446,3340
Scope 3
Tjenestereiser
Flyreiser (innenlands)tCO2e0,10,5
Avfall
Til forbrenning (usortert)tCO2e88,798,4
Sortert avfalltCO2e11,311,4
Innkjøpte varer og tjenester
Vannforsyning kommunalttCO2e104,7
Totalt Scope 3tCO2e110,1115
Totalt564,7466,9
Markedsbasert utslipp*:
TotalttCO2e2594,9
Paidiagram av klimagassregnskap.

*Markedsbasert utslipp: Beregningen av utslippsfaktor for markedsbasert perspektiv baseres på om virksomheten velger å kjøpe opprinnelsesgarantier eller ikke. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier dokumenterer leverandøren at kjøpt elektrisitet kommer fra kun fornybare kilder, som gir en utslippsfaktor på 0 gram CO2e per kWh. Elektrisitet som ikke er knyttet til opprinnelsesgarantier får en utslippsfaktor basert på produksjonen som er igjen etter at opprinnelsesgarantiene for fornybar andel er solgt. Dette kalles residualmiks, og er normalt signifikant høyere enn den lokasjonsbaserte faktoren

GC Rieber Eiendom har foreløpig ikke kjøpt opprinnelsesgarantier, dermed vil vårt markedsbaserte utslipp være høyt fordi vi blir tildelt en mer “skitten” energimiks som er til overs. Vi velger i første omgang å redusere i energiforbruk i egen verdikjede. Når vi har oppnådd en reduksjon vi er fornøyd med, skal vi kjøpe opprinnelsesgarantier på elektristet vi ikke klarer å kompensere for fra lokal fornybar energiproduksjon.

Solcellepaneler på Skipet i Solheimsviken

Mål for fremtidig klimagassregnskap

Vårt mål for klimagassregnskapet i 2022 er å inkludere blant annet utslipp fra materialer og tjenester i forbindelse med ombygging- og vedlikeholdsprosjekter.

Nesten alt vi gjør har et utslipp knyttet til seg. Så målet må være å inkludere så mye som mulig i regnskapet. For å få dette til er vi avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører, som vi er godt i gang med.

Les mer om vårt arbeid
rundt bærekraft og miljø
keyboard_arrow_up