Vårt miljøarbeid

Vi har som mål å være ledende på bærekraft og vise det gjennom utførte prosjekter. Derfor må vi dele erfaringer om gjennomførte klimatiltak, inspirere hverandre, og forplikte oss selv. Vi jobber for en bærekraftig utvikling.

Slik jobber vi med FNs bærekraftmål

Blant bærekraftmålene har vi valgt å fokusere på nr. 7, 11, 12 og 13 . Det handler om ren energi for alle, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, og sist men ikke minst: stoppe klimaendringene.

Mål nr. 7: Ren energi til alle

Hva betyr dette for oss?
Våre næringsbygg skal være energieffektive og basere seg på fornybare energikilder så langt det lar seg gjøre. Vi tilrettelegger for at våre leietakere i størst mulig grad kan benytte seg av bærekraftig transport i hverdagen enten det er til fots, med bybane, sykkel eller dele-elbil.

Hva har vi gjort?
Vi har i dag BREEAM Excellent som sertifiseringskrav for alle nybygg. Ved å knytte oss til fjernvarmenettet og nettet for bossug, får vi energieffektive og miljøvennlige bygg. I tillegg har vi etablert Marineholmen Ocean Energy som bruker vann fra Byfjorden i oppvarming og kjøling av byggene våre. Stadig flere av takene på våre nybygg utstyres med solcellepanel som dekker store deler av byggets energibehov.

Mål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Hva betyr dette for oss?
Vi er en eiendomsutvikler og -forvalter, men fokuset vårt ligger i næringsparker og helhetlig områdeutvikling. Vi tilrettelegger for aktivitet også utenom arbeidstid og bygger attraktive områder der mennesker ønsker å både jobbe og bo. Dette skaper positive ringvirkninger for både oss og omgivelsene.

Hva har vi gjort?
Våre største områder i dag er Solheimsviken og Marineholmen, som sammen utgjør Innovasjonsdistriktet. Her er det etablert sterke næringsparker innenfor blant annet marin- og teknologibransjen. Vi har etablert flere åpne møteplasser som bystranden og promenaden langs Marineholmen, her er det sauna og badetrapper som er i flittig bruk. Vi har reist flere miljøvennlige bygg, etablert faglige møteplasser og tatt i bruk parsellhager og miljøkompostering – for å nevne noe.

Mål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Hva betyr dette for oss?
Vi skal benytte miljøvennlige materialer i våre næringsbygg, og bidra til lavest mulig energibehov for dem. Vi tilrettelegger for bærekraft gjennom gode deleløsninger og bidrar til størst mulig gjenvinning av avfall.

Hva har vi gjort?
For å få flest mulig til å velge miljøvennlig transport, har vi etablert gode sykkelfasiliteter med garderober, innendørs sykkelparkering, samt mekkestasjon og vaskekar. I tillegg har vi inngått et samarbeid med Bildeleringen som gir alle leietakerne våre enkel tilgang til byens største bildelering.

I alle nye næringsbygg har vi kildesortering samt gode miljøstasjoner der plast, pc-er, lysstøffrør og annet går til gjenvinning. Flere av nybyggene våre utføres nå i størst mulig grad av massivtre, med mindre bruk av betong. Vi bruker solcellepanel i kombinasjon med sedumtak for å bidra til biologisk mangfold og for å redusere CO2-avtrykket.

Mål nr. 13: Stoppe klimaendringene

Hva betyr dette for oss?
Det er ikke nok å bygge energieffektive og miljøvennlige bygg. Som eiendomsutvikler må vi tenke bærekraft gjennom hele byggets levetid og redusere det årlige Co2-utslippet fra hele vår virksomhet. Det omfatter oss selv så vel som leietakere og omgivelser som påvirkes av vår virksomhet.

Hva har vi gjort?
Vi synes vi har gjort mye og er stolte over å ha mottatt Bergen Næringsråds Bærekraftspris i 2019.

Gjennom det siste året har vi klart å systematisere bærekraftarbeidet vårt ytterligere. Vi har sertifisert oss som miljøfyrtårnbedrift og på den måten etablert flere rutiner, samt fordelt ansvarsområder. Vi har også innført klimagassregnskap for flere av våre næringsbygg. Dataene som samles inn og registreres her blir svært viktige for det fremtidige arbeidet vårt. Vi må ha dette grunnlaget på plass for å kunne måle og sjekke at vi faktisk blir bedre for hvert år som går.

Produksjon av solenergi i regnbyen

I denne videoen kan du se konsernleder Paul-Christian Rieber presentere solcelletaket på Basen. Bygget huser DNV sitt hovedkvarter på Marineholmen. Dette er et godt eksempel på tiltak for å skape miljøeffektive bygg og bærekraftige byer. Les mer om suksessen i denne artikkelen.

Miljøfyrtarn

Vi er miljøfyrtårn

Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Denne sertifiseringen er en milepæl og et viktig ledd i systematiseringen av miljøarbeidet vårt.

Å ha dette sertifikatet innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. For å bli sertifisert må man oppfylle en rekke kriterier og gjennomføre tiltak for å tilstrebe en mer miljøvennlig drift. Kriteriene omfavner kategorier som arbeidsmiljø, inneklima, reisepolicy, innkjøpsrutiner etc.

Breeam sertifiseringer

BREEAM er et verktøy for miljøklassifisering. Alle våre nybygg skal sertifiseres etter BREEAM-NOR Excellent eller høyere. I tillegg har vi gjennomgått sertifisering av BREEAM-in-use for våre allerede eksisterende bygg.

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg og ble lansert oktober 2011.  En hel bransje har stått bak utviklingen av BREEAM -NOR og setter et kvalitetsstempel på bygget når det gjelder bærekraftig miljø. Sentralt i GC Rieber-konsernet står hensynet til omgivelsene. Derfor bygger vi alle nye bygg med mål å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM Excellent eller bedre.

BREEAM-in-use

Gjennom BREEAM-in-use jobber vi også for å optimalisere driften av våre eksisterende bygg. Dette verktøyet brukes i mer enn 25 land, og hjelper oss til å evaluere og forbedre miljøytelsen i byggene våre. Vi får et mer bevisst forhold til både miljøbelastning og driftskostnader, og vi bruker konkrete måleparametere for å jobbe systematisk med miljøutvikling.

Breeam In-Use er ment å være et lavterskelsystem, og krever ikke ekstern revisjon for å kunne benyttes. Det er et online verktøy der eiendomsforvaltere selv rapporterer inn byggets tilstand innen ulike kategorier, slik at man synliggjør miljøbelastningen til et enkelt bygg eller en hel portefølje under ett.

keyboard_arrow_up